Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "perfect"

Bài học hay

Idioms

United we stand, divided we fall

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết
Advertisement
To Top