Trang chủ » Ngữ pháp » Cách sử dụng từ » Cách sử dụng There is / There are & How much / How many

Cách sử dụng There is / There are & How much / How many

Cách sử dụng There is / There are & How much / How many
Cách sử dụng There is / There are & How much / How many
4.4/5 5 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Chúng ta thường sử dụng rất nhiều cụm từ there is/there are cũng như how much/how many. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn sử dụng sai các cụm từ này khi nói hoặc viết tiếng Anh. Hôm nay, Tiếng Anh Thật Dễ sẽ giúp các em tìm hiểu cách sử dụng there is/there arehow much/how many trong tiếng Anh.

1. Cách sử dụng There is, there are

Trong ngữ pháp tiếng Anh There + to be được dịch là có. Khi dùng với danh từ số nhiều viết là there are.

Ở đây there đóng vai trò như một chủ từ. Vậy khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu cóchủ từ + to be.

Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there + to be:

  • many/much: nhiều
  • some: một vài
  • any: bất cứ, cái nào
  • many dùng với danh từ đếm được
  • much dùng với danh từ không đếm được
Ví dụ:
There are many books on the table. (Có nhiều sách ở trên bàn)
Nhưng:
There are much milk in the bottle. (Có nhiều sữa ở trong chai)

Chúng ta dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ:
There are some pens on the table. (Có vài cây bút ở trên bàn)
There isn’t any pen on the table. (Không có cây bút nào ở trên bàn)
Is there any pen on the table? Yes, there’re some. (Có cây bút nào ở trên bàn không? Vâng, có vài cây).

Khi đứng riêng một mình there còn có nghĩa là ở đó. Từ có ý nghĩa tương tự như there là here (ở đây).

Ví dụ:
The book is there (Quyển sách ở đó)
I go there (Tôi đi đến đó)
My house is here (Nhà tôi ở đây)

2. Cách sử dụng How many, How much

How many và How much là từ hỏi được dùng với cấu trúc there + to be, có nghĩa là bao nhiêu.

Cách thành lập câu hỏi với How many, How much là

How many + Danh từ đếm được + be + there + …

hoặc

How much + Danh từ không đếm được + be + there +…

Ví dụ:
How many books are there on the table? (Có bao nhiêu quyển sách ở trên bàn?)
How much milk are there in this bottle? (Có bao nhiêu sữa trong cái chai này?)