Trang chủ » Ngữ pháp » Cách sử dụng từ » Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”
Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”
4.8/5 13 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Gần đây, Tiếng Anh Thật Dễ nhận được rất nhiều yêu cầu hướng dẫn phân biệt cách sử dụng của “either”“neither”. Cả 2 từ có cách sử dụng giống như “so”“too”, đều có nghĩa là “cũng”. Tuy nhiên “either”“neither” dùng để nói về “cũng” trong DẠNG PHỦ ĐỊNH (ngầm hiểu là “cũng không”).

Phân biệt cách sử dụng của “either” và “neither”

Rất đơn giản, bạn hãy nhớ: “either” đi với trợ động tự dạng phủ định (do not/does not/did not). Còn “neither” đi với động từ dạng khẳng định (do/does/did).

I didn’t go to the party, and you didn’t either.
I didn’t go to the party, and neither did you.

Mẹo nhớ đơn giản, vì “neither” đã có “n” đứng trước (n là viết tắt của not) nên sẽ đi với trợ động từ dạng khẳng định.

He’s not very good at painting walls, and she isn’t either.
He’s not very good at painting walls, and neither is she.

She can’t wait until the baby is born, and he can’t either.
She can’t wait unitl the baby is born, and neither can he.

“Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

“Neither” cũng thường được sử dụng để rút gọn câu trả lời với ý nghĩa “cũng không”

A: I don’t speak French. (Tôi không nói tiếng Pháp)
B: Neither do I.(Tôi cũng không). Trong thực tế, có thể trả lời bằng cụm “Me neither”

C: He isn’t ready to go.(Anh ta chưa sẵn sàng để đi)
D: Neither are we.(Chúng ta cũng chưa sẵn sàng để đi)

Phân biệt cách sử dụng của “either – or” và “neither – nor”

Cách sử dụng “either – or”

“Either…or” được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”

Either Mike or Lisa will be there.
(Hoặc Mike hoặc Lisa sẽ ở đó)

Either you leave me alone or I will call the police.
(Hoặc bạn để tôi yên hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát)

He doesn’t speak either English or French.
(Anh ta không nói tiếng Anh cũng không nói tiếng Pháp)

You can either help us or go to your room.
(Bạn có thể giúp chúng tôi hoặc đi vào phòng của bạn)

Cách sử dụng “neither – nor”

“Neither…nor” được sử dụng để phủ định 2 khả năng. Hiểu đơn giản là “Đều không…”

Neither Mike nor Lisa will be there.
(Cả Mike và Lisa đều sẽ không ở đó)

He speaks neither English nor French.
(Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp)
We brought neither coffee nor tea.

(Chúng ta cũng không mang cà phê và cũng không mang trà)
I will neither help you nor go to my room.
(Tôi sẽ không giúp bạn cũng không đi vào phòng tôi)