Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "danh từ"

Bài học hay

Idioms

Travelling forms a young man

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Advertisement
To Top