Trang chủ » Ngữ pháp » Các thì tiếng Anh » Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn
Thì hiện tại tiếp diễn
4.4/5 5 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

1. Định nghĩa và Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra). 

Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) có cấu trúc câu như sau:

Chủ ngữ To be V – ing
I am  working
They, We, You are  sleeping
Danh từ số nhiều are  going
He, She, It  is eating
Danh từ số ít  is playing

2. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn sử dụng để:

Hoạt động đang diễn ra ngay lúc này

Jack is playing computer game right now.
She is walking to school at the moment.

Hoạt động tiếp tục diễn ra từ một thời điểm đến hiện tại

I’m taking five classes at the university.
Grace is working at a chemical factory.
What are you doing these days?

Hoạt động liên tục, đang phát triển, sắp xảy ra hoặc đã lên lịch ở tương lai gần

Liên tục Don’t bother me while I’m watching film.
Đang phát triển I am begining to love this place.
Sắp xảy ra A: Honey, where are you?

B: I’m coming. Just let me put on my shoes.

Tương lai gần A: Are you going to the concert this weekend?

B: I wish I could, but I’m meeting my friend from Tokyo.

Một số lưu ý khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

1. Những động từ sau không được dùng với thì hiện tại tiếp diễn:

like (muốn) know (biết) remember (nhớ)
love (yêu) realize (nhận ra)  belong (thuộc về)
hate (ghét) suppose (giả sử)  contain (chứa đựng)
want (muốn) mean (có nghĩa, ý)  consist (gồm có)
need (cần)  understand (hiểu) depend (phụ thuộc)
prefer (thích hơn)  believe (tin tưởng) seem (có vẻ)

2. Một số động từ chỉ cảm nhận giác quan:

see Do you see that man over there?
hear Do you hear that noise?
smell The room smells! Let’s open the window!
taste How does it taste

3. Động từ look và feel

Có thể dùng cả thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn khi diễn tả dáng vẻ hay cảm giác của người nào đó vào thời điểm nói:

Thì hiện tại đơn Thì hiện tại tiếp diễn
You look well today. You’re looking well today.
How do you feel now? How are you feeling now?
I feel hungry. I’m feeling hungry now.

4. Quy tắc thêm “-ing” sau động từ của thì hiện tại tiếp diễn

Thông thường ta chỉ cần cộng thêm “-ing” vào sau động từ. Tuy nhiên các bạn cần chú ý một số trường hợp đặc biệt.

Với động từ tận cùng là MỘT chữ “e” ta bỏ “e” rồi thêm “ing”. Tận cùng là HAI CHỮ “ee” ta không bỏ “ee” mà vẫn thêm “-ing” bình thường.

Ví dụ:
lie --> lying     come -->  coming     type --> typing

Với động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.

Ví dụ:
stop --> stopping     get --> getting   put --> putting

Một số trường hợp ngoại lệ:

Ví dụ:
beggin --> beginning     travel --> travelling
prefer --> preferring     permit --> permitting

Với động từ tận cùng là “ie” ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”.

Ví dụ:
lie --> lying     die --> dying